ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Személyes adatot csak a törvénynek megfelelõen gyûjtünk és kezelünk.

 DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.
Az adatokat nem tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

1.  Bevezetés
1.1.   A Stone Factory Bt. (székhely: 1202 Budapest, Kéreg utca 5.,cg: 01-06-777187, képviseli: Balogh Zsolt ügyvezetõ,
e-mail: info@stonecsempe.hu, tel.: 06-20-983-3647, a továbbiakban: Paksi Krisztina egyéni vállalkozó
(Nyilvántartási szám: 50008625) Szolgáltató, adatkezelõ) a továbbiakban, mint üzemeltetõk, alá veti magát a következõ tájékoztatónak.

1.2.   Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel
(jelen esetben a www.stonecsempe.hu www.koromnyomda.hu www.gipszkep.hu www.falburkolatbolt.hu weboldal használójával, a továbbiakban: felhasználó, érintett)
az adatkezelés megkezdése elõtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelezõ.

1.3.   Az érintettet az adatkezelés megkezdése elõtt egyértelmûen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényrõl,
így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyérõl,
az adatkezelés idõtartamáról.

1.4.   Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhetõ akkor is, ha az érintett
hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelõre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelõ vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a
személyes adatok védelméhez fûzõdõ jog korlátozásával arányban áll.

1.5.   A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetõségeire is.

1.6.   Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy webshopon),
a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
a)           az adatgyûjtés ténye,
b)           az érintettek köre,
c)           az adatgyûjtés célja,
d)           az adatkezelés idõtartama,
e)           az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelõk személye,
f)           az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetõségeinek ismertetése, valamint
g)           ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

1.7.   Jelen adatkezelési tájékoztató az fenti tartalmi elõíráson alapul. A jelen tájékoztató elérhetõ és letölthetõ az alábbi oldalról:
http://www.stonecsempe.hu/adatvedelem.pdf

1.8.   A tájékoztató módosításai a fenti címen történõ közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a 2011.
évi CXII. tv. (Info tv.) jogszabályi hivatkozást is.

2. Értelmezõ fogalmak (3. §)
2.1.   érintett személy: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve –
azonosítható természetes személy (felhasználó);

2.2.   személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai,
fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzõ ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés;

2.3.   különleges adat:
a)           faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyõzõdésre,
az érdek- képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b)           az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bûnügyi személyes adat;

2.4.   hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelõ
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körû vagy egyes mûveletekre kiterjedõ –
kezeléséhez;

2.5.   tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.6.   adatkezelõ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki
vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.7.   adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek
összessége, így különösen gyûjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-,
hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzõk (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

2.8.   adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történõ hozzáférhetõvé tétele;

2.9.   nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történõ hozzáférhetõvé tétele;

2.10.  adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.11.  adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

2.12.  adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott
idõre történõ korlátozása céljából;

2.13.  adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.14.  szolgáltatás: a weboldal és az ezen keresztül elérhetõ szolgáltatások együttese, amelyen keresztül a
regisztrált felhasználóknak lehetõségük van a weboldalon szereplõ termékek megtekintésére és megvásárlására;

2.15.  adatfeldolgozás: az adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
mûveletek végrehajtásához alkalmazott módszertõl és eszköztõl, valamint az alkalmazás helyétõl, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

2.16.  adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki
vagy amely az adatkezelõvel kötött szerzõdése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történõ szerzõdéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

2.17.  adatfelelõs: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezõen közzéteendõ közérdekû adatot
elõállította, illetve amelynek a mûködése során ez az adat keletkezett;

2.18.  adatközlõ: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelõs nem maga teszi közzé az adatot –
az adatfelelõs által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

2.19.  adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

2.20.  harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet,
aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelõvel vagy az adatfeldolgozóval;

2.21.  adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

3. Általános Tájékoztatás
3.1.   A Stone Factory bt. és Paksi Krisztina egyéni vállalkozó által üzemeltetett
www.stonecsempe.hu
www.koromnyomda.hu
www.gipszkep.hu
www.falburkolatbolt.hu honlapjait kiszolgáló szerverek a (szerverszolgáltató neve: Netteszt Informatikai Kft., székhely: 2013 Pomáz, Deák Ferenc utca. 2. ,
elérhetõségei:e-mail: info@netteszt.hu) szolgáltatónál kerültek elhelyezésre.

3.2.   A Stone Factory bt. és Paksi Krisztina egyéni vállalkozó személyes adatokat nem tárol, a vásárlok által elküldõt megrendeléseket csak a termék
átvételéig õrzi meg.

3.3.   Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül
sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerzõdés vitatására, vagy az információ felfedésére,
módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektõl megvédendõ a szolgáltató megtesz minden tõle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak
érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen
kívül lehetõvé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenõrzését is.

4. Az Adatkezelés jogalapja (5. §)
4.1.   Személyes adat akkor kezelhetõ, ha
–           ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
–           azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

4.2.   Személyes adat kezelhetõ akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat
kezelése
a)           az adatkezelõre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b)           az adatkezelõ vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez
fûzõdõ jog korlátozásával arányban áll.

4.3.   Ha az érintett cselekvõképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy
létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegetõ közvetlen veszély elhárításához vagy megelõzéséhez
szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetõek.

4.4.   A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselõjének beleegyezése vagy
utólagos jóváhagyása nem szükséges.

4.5.   Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelõvel írásban kötött szerzõdés végrehajtása, a szerzõdésnek tartalmaznia kell minden olyan
információt, amelyet a személyes adatok kezelése az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendõ adatok meghatározását, az adatkezelés idõtartamát,
a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerzõdésnek félreérthetetlen módon
tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerzõdésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

4.6.   Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelõ a felvett adatokat törvény eltérõ rendelkezésének hiányában
–           a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
–           az adatkezelõ vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fûzõdõ jog korlátozásával arányban áll.

5. Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4. §)
5.1.   Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhetõ. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

5.2.   Csak olyan személyes adat kezelhetõ, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhetõ.

6. Az adatkezelés egyéb alapelvei
6.1.   A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megõrzi e minõségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelõ rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

6.2.   Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

7. Adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk
7.1.   Az adatkezelõ a megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban foglalt céloktól eltérõ célokra nem használja, illetve nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történõ kiadása – hacsak törvény ettõl eltérõen nem rendelkezik kötelezõ erõvel – a Felhasználó elõzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

7.2.   Az Adatkezelõ a neki megadott személyes adatokat nem ellenõrzi. A megadott adatok megfelelõségéért kizárólag az azt megadó személy fele. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelõsséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címrõl kizárólag õ vesz igénybe szolgáltatást. E felelõsségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggõ mindennemû felelõsség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

8. Funkcionális adatkezelés
8.1.   Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal funkcionalitásának mûködése körében a következõket:
a)           az adatgyûjtés ténye,
b)           az érintettek köre,
c)           az adatgyûjtés célja,
d)           az adatkezelés idõtartama,
e)           az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelõk személye,
f)           az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

8.2.   Az adatgyûjtés ténye, a kezelt adatok köre:  Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, , nem, számlázási cím és számlázási név, szállítási cím és szállítási név.

8.3.   Az érintettek köre: A weboldalon vásárló valamennyi érintett.

8.4.   Az adatgyûjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körû használata, szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait. Az adatgyûjtés céljai röviden:
a)           webáruház üzemeltetéséhez szükséges adatkezelés
b)           hírlevél küldése

8.5.   Az adatkezelés idõtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a regisztráció törlésével a személyes adatok azonnal törlésre kerülnek. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell õrizni ezeket az adatokat. Amennyiben a felhasználó hozzáférését törli, úgy személyes adatai is törlésre kerülnek, feltéve, hogy más jogszabályi rendelkezés az adatkezelõt erre nem kötelezi. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a fõkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletezõ nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshetõ módon megõrizni.

8.6.   Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelõk személye: A személyes adatokat az adatkezelõ és munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

8.7.   Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése (bõvebben a 16. pontban):
8.7.1.      A felhasználó kérelmezheti az adatkezelõnél a 1.1. pontban megadott elérhetõségeken
a)           tájékoztatását személyes adatai kezelésérõl,
b)           személyes adatainak helyesbítését (módosítását), valamint
c)           személyes adatainak – a kötelezõ adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

8.7.2.      Felhasználó kérelmére az adatkezelõ tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérõl.

8.7.3.      Az érintett kérelmére az adatkezelõ tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az adatfeldolgozó nevérõl, címérõl és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérõl.

8.7.4.      A felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

8.7.5.      Ha az adatkezelõ a felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekrõl értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

8.7.6.      Ha a felhasználó az adatkezelõnek az elõzõ pont szerint meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelõ a határidõt elmulasztja, a felhasználó – a döntés közlésétõl, illetve a határidõ utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat, illetve kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását.

8.8.      Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése. A felhasználók a regisztrációs nyilatkozat elfogadásával elfogadják a jelen Adatkezelési Szabályzatban lefektetett szabályokat és hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez.

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

8.9.      Nem minõsülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket az adatkezelõ a személyes azonosíthatóság kizárásával gyûjt és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, s ez által nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

9. A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink (Elker tv. 13/A. §)
9.1.      A szolgáltató az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdésbõl származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének idõpontjára, idõtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

9.2.   A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

9.3.   A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevõnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél elõzetes meghatározása mellett és az igénybe vevõ hozzájárulása alapján kezelhet.

9.4.   Az igénybe vevõnek az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás igénybevételét megelõzõen és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.

9.5.   A kezelt adatokat törölni kell a szerzõdés létrejöttének elmaradását, a szerzõdés megszûnését, valamint a számlázást követõen. Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszûnt, vagy az igénybe vevõ így rendelkezik. Törvény eltérõ rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

9.6.   A szolgáltatónak biztosítani kell, hogy az igénybe vevõ az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás igénybevétele elõtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevõvel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

10. Cookie-k (sütik) kezelése
10.1.      Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következõket:
a)           az adatgyûjtés ténye,
b)           az érintettek köre,
c)           az adatgyûjtés célja,
d)           az adatkezelés idõtartama,
e)           az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelõk személye,
f)           az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
A webáruházakra jellemzõ cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges elõzetes hozzájárulást kérni az érintettektõl.

10.2.      Az adatgyûjtés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, idõpontok.

10.3.      Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

10.4.      Az adatgyûjtés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

10.5.      Az adatkezelés idõtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés idõtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.

10.6.      Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelõk személye: A személyes adatokat az adatkezelõ és munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

10.7.      Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetõségük van a cookie-kat törölni a böngészõk Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

10.8.      Az adatkezelés jogalapja: Az érintettõl hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlõ hálózaton keresztül történõ közléstovábbítás vagy arra az elõfizetõ vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

10.9.    A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmi elveirõl bõvebb információ itt olvasható:
http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

10.10.      A weboldalak a Google Adwords remarketing követõ kódjait használják. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldalak
azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb
webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A weboldalt felkeresõ felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat,
és egyéb, a Google adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és
https://support.google.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a webáruháztól.

11. Hírlevél, DM tevékenység
11.1.    A gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó elõzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse.

11.2.    Továbbá a felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem elõtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

11.3.    A Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet és a Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldésérõl. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévõ linkre kattintva.

11.4.    Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelés körében a következõket:
a)           az adatgyûjtés ténye,
b)           az érintettek köre,
c)           az adatgyûjtés célja,
d)           az adatkezelés idõtartama,
e)           az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelõk személye,
f)           az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

11.5.      Az adatgyûjtés ténye, a kezelt adatok körevezetéknév, keresztnév, e-mail cím, feliratkozás dátuma, idõpontja

11.6.      Az érintettek köreA hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

11.7.      Az adatgyûjtés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekrõl, akciókról, új funkciókról stb.

11.8.      Az adatkezelés idõtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

11.9.      Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelõk személye: A személyes adatokat az adatkezelõ és munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

11.10.      Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélrõl.

11.11.      Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevõje – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevõ személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelõen, annak visszavonásáig kezelhetõ, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy elõzetes hozzájárulásával adható át.

12. Közösségi oldalak
12.1.    Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következõket:
a)           az adatgyûjtés ténye,
b)           az érintettek köre,
c)           az adatgyûjtés célja,
d)           az adatkezelés idõtartama,
e)           az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelõk személye,
f)           az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

12.2.      Az adatgyûjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

12.3.      Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

12.4.      Az adatgyûjtés célja: A közösségi oldalakon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerûsítése.

12.5.      Az adatkezelés idõtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelõk személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezelésérõl, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés idõtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetõségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

12.6.      Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

13. Adattovábbítás
13.1.    Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következõket:
a)           az adatgyûjtés ténye,
b)           az érintettek köre,
c)           az adatgyûjtés célja,
d)           az adatkezelés idõtartama,
e)           az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelõk személye,
f)           az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

13.2.      Az adattovábbítás ténye, a kezelt adatok köre:
a)           A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám,

13.3.      Az érintettek köre: A házhozszállítást/online vásárlást kérõ valamennyi érintett.

13.4.      Az adattovábbítás célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/az online vásárlás lebonyolítása.

13.5.      Az adatkezelés idõtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

13.6.      Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelõk személye: A személyes adatokat a következõ természetes/jogi személyek kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:
a)          Név: DPD Hungária Kft.
Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14.
Elérhetõség: dpd@dpd.hu

13.7.      Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító adatkezelõtõl a személyes adatainak mielõbbi törlését.

13.8.      Az adattovábbítás jogalapja: a felhasználó önkéntes hozzájárulása, az Info tv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

14. Adatfeldolgozás
14.1.    Az üzemeltetõk a www.stonecsempe.hu www.koromnyomda.hu www.gipszkep.hu www.falburkolatbolt.hu weboldalakon a személyes adatok feldolgozását a jelen Adatvédelmi Szabályzat és a vonatkozó jogszabályok betartásával végzi.

16. Az érintettek jogai (14-19. §)
16. Az érintettek jogai (14-19. §)
16.1.    Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezelésérõl, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelezõ adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

16.2.    Az érintett kérelmére az adatkezelõ tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az adatfeldolgozó nevérõl, címérõl és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérõl.

16.3.    Az adatkezelõ az adattovábbítás jogszerûségének ellenõrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának idõpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést elõíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

16.4.    Az adatkezelõ köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthetõ formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

16.5.    Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevérõl, címérõl és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérõl. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthetõ formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

16.6.    Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelõ személyes adat az adatkezelõ rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

16.7.    Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhetõ, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhetõ, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

16.8.    Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerûen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszûnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

16.9.    Az adatkezelõ megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelmûen.

16.10.      A helyesbítésrõl, a zárolásról, a megjelölésrõl és a törlésrõl az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellõzhetõ, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

16.11.      Ha az adatkezelõ az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követõ 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelõ tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetõségérõl.

17.  Jogorvoslat
17.1.    Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a)      a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevõ vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b)      a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c)      törvényben meghatározott egyéb esetben.

17.2.    Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésérõl a kérelmezõt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekrõl értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

17.3.    Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétõl számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

17.4.    Az adatkezelõ esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

18. Bírósági jogérvényesítés
18.1.    Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelõ köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerûségét az adatátvevõ köteles bizonyítani.

18.2.    A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék elõtt is megindítható.

18.3.    A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

18.4.    Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelõt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevõ által kért adat kiadására kötelezi

18.5.    Ha a bíróság az adatátvevõ kérelmét elutasítja, az adatkezelõ köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétõl számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelõ köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevõ a meghatározott határidõn belül nem fordul bírósághoz.

18.6.    A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelõ azonosító adatainak közzétételével történõ – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

19. Kártérítés és sérelemdíj (23. §)
19.1.    Ha az adatkezelõ az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

19.2.    Ha az adatkezelõ az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelõtõl sérelemdíjat követelhet.

19.3.    Az érintettel szemben az adatkezelõ felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelõ köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelõ mentesül az okozott kárért való felelõsség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül esõ elháríthatatlan ok idézte elõ.

19.4.    Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhetõ a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

20. Egyéb rendelkezések
20.1.    Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók elõzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követõen Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

20.2.    Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció, illetve a hírlevélre történõ feliratkozás során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata, illetve a szolgáltatás használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

20.3.    Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenõrzi. A megadott adatok megfelelõsségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelõsséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címrõl kizárólag õ vesz igénybe szolgáltatást. E felelõsségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggõ mindennemû felelõsség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

20.4.    A Felhasználó a www.stonecsempe.hu www.koromnyomda.hu www.gipszkep.hu www.falburkolatbolt.hu domain nevû weboldalak használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthetõ és Honlapon megjelenõ tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Szolgáltató jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.
20.5.    A Szolgáltató fenti esetekben minden tõle telhetõ segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértõ személy személyazonosságának megállapítása céljából.
20.6.    Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2016. május 4-én lép hatályba.

20. Alkalmazott jogszabályok
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

–           2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
–           2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl (fõképp a 13/A. §-a)
–           2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
–           2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
–           2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
–           2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésrõl (kifejezetten a 155.§-a)
–           16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Jelen adatvédelmi szabályzat az adatkezelõ által egyoldalúan bármikor, a vonatkozó jogszabályi elõírások betartása mellett módosítható azzal, hogy az adatkezelõ köteles ezen változásról megfelelõ idõben értesíteni a felhasználót. Egyebekben az adatkezelõ a vonatkozó jogszabályi elõírások betartásával jár el és azokat teljes körben érvényesíti.

A regisztrációval és a webáruház használatával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat megértette, azokat tudomásul vette és elfogadta.

X