Általános Szerzõdési Feltételek

Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) a Stone Factory Bt. (továbbiakban: Szolgáltató, vállalkozó) és Paksi Krisztina egyéni vállalkozó és a szolgáltató által a www.stonecsempe.hu, www.gipszkep.hu, www.falburkolatbolt.hu, www.koromnyomda.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevõ Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél, fogyasztó, felhasználó, megrendelõ, vevõ), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.stonecsempe.hu, www.gipszkep.hu, www.falburkolatbolt.hu, www.koromnyomda.hu
weboldalon keresztül történik. A weboldalon történõ vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) szabályozza.

Jelen dokumentum nem kerül iktatása, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minõsül írásbeli szerzõdésnek, magatartási kódexre nem utal, magyar nyelven íródik. A webshop
mûködésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülõ kérdések esetén az alább megadott elérhetõségeinken rendelkezésre állunk. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhetõ a
weboldalon és letölthetõ a www.stonecsempe/aszf.pdf címrõl.

1. Szolgáltatói adatok
1.1. Szolgáltató adatai
Cégnév: Stone Factory Bt
Székhely: 1202 Budapest, Kéreg utca 5.
Levelezési cím: 1202 Budapest, Kéreg utca 5.
Cégjegyzékszám: 01-06-777187
Bejegyzõ bíróság: Fõvárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 22374666-1-43
Képviselõ: Balogh Zsolt ügyvezetõ
Telefon: 06-20-983-3647
E-mail: info@stonecsempe.hu

1.2. Tárhelyszolgáltató adatai:
Név: Netteszt Informatikai Kft
Székhely: 2013 Pomáz, Deák Ferenc utca. 2
E-mail cím info@netteszt.hu

2. Általános rendelkezések
2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelezõ rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.2. A jelen ÁSZF 2016. május 5. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépésének napján a weboldalon közzéteszi és ezzel egyidejûleg a felhasználót e-mailben értesíti.

2.3. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldalak, annak bármely részlete és az azon megjelenõ tartalmak, valamint a weboldalak terjesztésének tekintetében. A módosított ÁSZF hatálybalépését követõen a felhasználó az elsõ bejelentkezésével kifejezetten elfogadja a módosított feltételeket és ettõl fogva rá nézve kötelezõen alkalmazandó.

2.4. A www.stonecsempe.hu, www.gipszkep.hu, www.falburkolatbolt.hu, www.koromnyomda.hu weboldalak Magyarországon mûködnek; karbantartását is itt végzik. Mivel az oldalak más országokból is meglátogatható, ezért az Ügyfelek kifejezetten tudomásul veszik, hogy az Ügyfél és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Vitás kérdésekben az Ügyfél és a Szolgáltató aláveti magát a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

2.5. A weboldalon látható adatokról elképzelhetõ, hogy nem érvényesek más országokban. Elképzelhetõ, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat. A Szolgáltató nem vállal a felelõsséget azokért az esetekért, amikor valaki olyan helyrõl éri el a weboldalt, és úgy használja fel a talált információkat, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják.

2.6. A megrendelés visszaigazolásával létrejött szerzõdés nyelve magyar, a magyar nyelv nem tudásából eredõ félreértésekért, károkért a Szolgáltató felelõsséget nem vállal.

3. Regisztráció
3.1. Az Ügyfél a Weboldalon kitöltött megrendeléssel kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja.

3.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethetõ szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemû felelõsség nem terheli.

3.3. Rendelés menete:

 • Kattintson Az Online rendelésre.
 • Töltse ki a személyes adatait a megadott mezõkbe.
 • Mennyiség megadása.
 • Termék formája.
 • A termék színe.
 • Az átvétel módja (személyes, házhozszállítás). (A www.gipszkep.hu weboldalunkon csak személyes átvétel lehetséges!)
 • A „Megjegyzés” mezõben tudja kitölteni számlázási adatait, amennyiben eltér a szállítási adatoktól.
 • A „*”-gal jelölt mezõk kitöltése kötelezõ az érvényes megrendeléshez.
 • A mezõk kitöltése után kattintson a „Megrendelem” gombra.

Minden érvényesen elküldött megrendelés után, automatikus válasz e-mailt kap, a rendelés rögzítésérõl, majd ezután kap egy másik e-mailt kollégánktól, mely minden információt tartalmaz a rendeléssel kapcsolatban.

Cégünk semmilyen személyes adatot nem tárol, a megrendeléseket, a termék átvételekor törli.

4. Megvásárolható termékek
4.1. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak számlás árak, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

4.2. A weboldalon a Szolgáltató feltünteti a termék nevét, információt a termék felhasználásáról, ulajdonságairól és a termékekrõl fotót jelenít meg.

A termék lényeges tulajdonságairól szóló tájékoztatás alapja a termék hazai forgalomba hozatali engedélyének jogosultjától származó vásárlói tájékoztatók kérhet. Annak tartalmát az oldal üzemeletetõjével a termék gyártója közölte, amelyet az üzemeltetõ vásárláshoz szükséges értékben tesz közzé. A vásárlói tájékoztatók tartalmáért a Szolgáltató felelõsséget nem vállal, az abban foglaltak valóságtartalmáért kizárólagosan a termék gyártója felelõs.

4.3. A Szolgáltató legnagyobb igyekezete ellenére is elõfordulhat, hogy a holnapon megjelenített épek színárnyalat eltérhet a valódi színárnyalatától.

4.4. Az akciós termékek/szolgálatátatás idõtartama visszavonásig érvényes.

5. Szállítási és fizetési módok
A termék átvétele kétféleképpen lehetséges, személyesen Bemutatótermünkben (1202 Budapest, Kéreg u. 5.), illetve házhozszállítva. A termék házhozszállítását a DPD Futárszolgálat végzi.

Az alábbi fizetési módok közül tud választani:
– készpénzes fizetés Bemutatótermünkben

– a teljes összeg elõre utalása házhozszállítás esetén

– elõleg utalása, a fennmaradó összeg készpénzes kifizetése utánvétes átvétel esetén.

6. A megrendeléssel kapcsolatos információk
6.1. A szolgáltató az ajánlat megérkezését követõen haladéktalanul, de legkésõbb 24 órán belül automatikus visszaigazoló e-mailt küld a Megrendelõnek, (ez alól kivétel a szabadság), mely tájékoztatja õt arról, hogy megrendelése megérkezett. Ez a visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelés összesítõjét, azaz a megrendelt termékeket, azok vételárát, a fizetés módját, a szállítási határidõt, a termék átadás-átvételének módját, a kiszállítás költségét. A visszaigazolással az ajánlat elfogadottnak minõsül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekinthetõ a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelõhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetõvé válik.

A vételárat a Megrendelõ önerõbõl köteles teljesíteni, ahhoz a Szolgáltató fogyasztási kölcsönt nem nyújt, és áruvásárlási kölcsön sem vehetõ igénybe.

8. A szállítás határideje
8.1. A szállítás határideje a megrendelés beérkezésétõl számított maximum 10 munkanapon belül, kivéve, ha a termék nincs a raktárkészleten. Ez utóbbi esetben a felek telefonon és/vagy e-mailen egyeztetnek a szállítás várható idõpontjáról. Ha a vételár átutalással, kerül megfizetésre, akkor a maximum 10 munkanapos szállítási határidõt a vételár Szolgáltató bankszámláján történõ jóváírásától kell számítani.

8.2. Áru átvételekor az Ügyfél köteles ellenõrizni, hogy a számlán feltüntetett termékek egyeznek-e a csomagban található termékekkel. Abban az esetben, ha a számlán szereplõ termék nem található a csomagban, akkor az Ügyfél köteles a számlára írásban rávezetni reklamációját.

8.3. A Megrendelõnek a csomag sértetlenségét a kézbesítéskor, a kézbesítõ elõtt ellenõriznie kell. A csomagon észlelt sérülés esetén a Megrendelõnek a kifogást a szállítólevélen kell feltüntetnie, és a csomag átvételét meg kell tagadnia. Ebben az esetben a Megrendelõ köteles haladéktalanul felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval. Ha a Megrendelõ a sérült csomagot átvette, utólagos reklamációt a Szolgáltató nem fogad el. A külsõ sérüléstõl mentes csomag átvétele azonban jogszerû indok nélkül nem tagadható meg, máskülönben a szállítás költségeit a Szolgáltató a Megrendelõre terheli. A csomag újraküldésének feltétele, hogy a Megrendelõ a csomag ellenértékét elõzetesen átutalja.

8.4. Utánvét és házhoz kézbesítés esetén a számlát a csomag tartalmazza.

10. Elállási Tájékoztató
10.1. Tájékoztatjuk, hogy a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt elállási jog csak azon vásárlókat (Ügyfeleket) illet meg, akik a Ptk. szerint fogyasztónak minõsülnek. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint „fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.”

10.2. Elállási jog, átvétel megtagadása

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az Ügyfél a megrendelt termék kézhez vételétõl számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerzõdéstõl, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
 • Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idõ attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél, vagy meghatalmazottja a terméket átveszi.
 • A termék visszaküldésének költségét az Ügyfélnek kell viselnie, Szolgáltató nem vállalja e költség viselését.
 • Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfelet a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerû használatból adódó anyagi kár megtérítését.
 • Nem illeti meg az elállási jog az Ügyfelet olyan nem elõre gyártott termék esetében, amelyet az Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elõ, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelmûen az Ügyfél személyére szabtak.
 • Az Ügyfél szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:

  - romlandó vagy minõségét rövid ideig megõrzõ termék tekintetében;

  - olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követõ felbontása után nem küldhetõ vissza;

  - olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követõen elválaszthatatlanul vegyül más termékkel,

  - lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követõen a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

 • Szolgáltató a termék visszaérkezését követõen a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésõbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget az Ügyfél részére, beleértve a szállítási díjat is.
 • Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyezõ fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.
 • Ügyfél köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerzõdéstõl való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történõ megküldésétõl számított 14 napon belül visszaküldeni. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza az Ügyfél a Szolgáltató részére.
 • A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy az Ügyfél bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettõ közül a korábbi idõpontot kell figyelembe venni.
 • Amennyiben az Ügyfél élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetõségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével). Postai úton írásban történõ elállás esetén a határidõk a postára adás idõpontjától számítanak. Postai úton történõ elállás esetén azt ajánlott levélben kell megtenni. E-mailben küldött elállás kézhezvételét a Szolgáltató e-mailben visszaigazolja.
 • Az Ügyfél elállás esetén is felelõs azon károk megtérítéséért, amelyek a termék nem rendeltetésszerû használata miatt keletkeztek. Felhasználó a termék állagát, sértetlenségét köteles megõrizni, azt csak a kipróbáláshoz szükséges mértékben használni, zárt körülmények között felpróbálni, ellenkezõ esetben a termék használtnak minõsül. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szükséges mértéket meghaladó használat esetén (pl. karcok, kopások, felszíni sérülések, anyagtágulás, stb.) cégünk az értékcsökkenés mértékét a termék árában határozza meg, tekintettel arra, hogy kizárólag új termékek forgalmazásával foglalkozik.
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhetõ el.
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhetõ el.
 • Az Ügyfél egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetõségeken.
 • Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan jogi vagy nem jogi személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el, és tevékenységi köre alapján a megrendelt termékek továbbforgalmazására jogosult.
 • A megrendelés visszaigazolásáról szóló e-mailben külön feltüntetésre került az elállási jogról való tájékoztatás.

11. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás
11.1. Kellékszavatosság

 • Ön a termék hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.
 • Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végsõ esetben – a szerzõdéstõl is elállhat. A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 • Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerzõdés teljesítésétõl számított két éves elévülési határidõn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 • Felhívom a figyelmét, hogy Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

11.2. Termékszavatosság

 • Felhívom a figyelmét, hogy a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
 • Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 11.1.2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 • Tájékoztatom, hogy a termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minõségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplõ tulajdonságokkal.
 • Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidõ elteltével e jogosultságát elveszti.
 • A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,

  vagy

  - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal idõpontjában nem volt felismerhetõ

  vagy

  - a termékhibája jogszabály vagy kötelezõ hatósági elõírás alkalmazásából ered.
  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendõ egy okot bizonyítania.

 • Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

11.3. Jótállás

 • Jótállást adunk minden termékre az átadástól számított 12 hónapig, kivéve, ha a gyártó ennél hosszabb jótállási idõt határoz meg. Ilyen esetben a hosszabb jótállási idõ az érvényes. A számla egyben jótállási jegyként is szolgál, külön jótállási jegyet nem adunk. A jótállást csak abban az esetben áll módunkban érvényesíteni, ha a terméket hiánytalanul küldi vissza.
 • A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 • Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 11.1. és a 11.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
 • A jótállási igény nem érvényesíthetõ a nem rendeltetésszerû használatból eredõ meghibásodásokra illetve sérülésekre. A jótállási ügyintézés további részleteire a Ptk.-ban, a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben, illetve a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

12. Vegyes rendelkezések
12.1. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerûségét és érvényesíthetõségét nem érinti.

12.2. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megilletõ jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthetõ az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történõ lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a késõbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

12.3. Szolgáltató és az Ügyfél vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Az Ügyfél és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhetõ esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

12.4. A Szolgáltató kizárja a felelõsségét az internetes hálózat esetleges mûszaki hibáiból, a szolgáltató vagy a felhasználó által használt kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, a Szolgáltató által használt bármely szoftver vagy program meghibásodásából vagy rendellenes mûködésébõl, esetleges technikai meghibásodásokból eredõ károk tekintetében.

13. Panaszkezelés rendje
13.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelõ minõségben, a megrendelõ teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben az Ügyfélnek mégis valamilyen panasza van a szerzõdéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1. pontban meghatározott e-mail címen, vagy levél útján, illetve a honlap kommunikációs csatornáinak bármelyikén is közölheti.

13.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzõkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a Vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról úgyszintén jegyzõkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a Vásárlónak.

13.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megõrzi, s azt az ellenõrzõ hatóságoknak kérésükre bemutatja.

13.4. A panasz leírásának tartalmaznia kell a panaszt tevõ elérhetõségét, továbbá a panasz alapjául szolgáló tényék részletes és pontos leírását.

13.5. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

13.6. Békéltetõ testülethez fordulás: A termékek minõségével, biztonságosságával és a termékfelelõsségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerzõdés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett mûködõ békéltetõ testületnél. Békéltetõ Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minõsül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.


A Budapesti Békéltetõ Testület elérhetõségei:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488-21-31

13.7. Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a Szolgáltató együttmûködését biztosítja a fogyasztói jogvitát kezelõ békéltetõ testületi eljárásban.

13.8. Tájékoztatjuk továbbá, hogy fogyasztói jogvita esetén Ön a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltetõ Testülethez is fordulhat. A Békéltetõ Testületek listája itt található: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

15. Szerzõi jogok
15.1. Azzal, hogy az Ügyfél belép a www.stonecsempe.hu, www.gipszkep.hu, www.falburkolatbolt.hu, www.koromnyomda.hu valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, vagy megrendelõje a honlapnak.

15.3. Szolgáltató fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történõ másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az oldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

15.4. Elõzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az oldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történõ tárolására, letölthetõvé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

15.5. A www.stonecsempe.hu, www.gipszkep.hu, www.falburkolatbolt.hu, www.koromnyomda.hu oldalai teljes egészében szerzõi jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

15.6. A jogosulatlan felhasználás büntetõ- és polgári jogi következményeket von maga után. Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

15.7. Az itt közölt képeket a Szolgáltató készítette, készíttette, illetve vásárolta. Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelõsséget nem vállal.

16. Vonatkozó jogszabályok
16.1. Magyarország Alaptörvénye

16.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

16.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)

16.4. Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)

16.5. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérõl szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)

16.6. A gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)

16.7. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet

16.8. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerzõdés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

Budapest, 2015. január 1

X