Elállási Tájékoztató

Elállási jog, átvétel megtagadása

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az Ügyfél a megrendelt termék kézhez vételétõl számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerzõdéstõl, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
 • Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idõ attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél, vagy meghatalmazottja a terméket átveszi.
 • A termék visszaküldésének költségét az Ügyfélnek kell viselnie, Szolgáltató nem vállalja e költség viselését.
 • Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfelet a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerû használatból adódó anyagi kár megtérítését.
 • Nem illeti meg az elállási jog az Ügyfelet olyan nem elõre gyártott termék esetében, amelyet az Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elõ, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelmûen az Ügyfél személyére szabtak.
 • Az Ügyfél szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:

  –          romlandó vagy minõségét rövid ideig megõrzõ termék tekintetében;
  –          olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követõ felbontása után nem küldhetõ vissza;
  –          olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követõen elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

 • Szolgáltató a termék visszaérkezését követõen a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésõbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget az Ügyfél részére, beleértve a szállítási díjat is.
 • Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyezõ fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.
 • Ügyfél köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerzõdéstõl való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történõ megküldésétõl számított 14 napon belül visszaküldeni. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza az Ügyfél a Szolgáltató részére.
 • A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy az Ügyfél bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettõ közül a korábbi idõpontot kell figyelembe venni.
 • Amennyiben az Ügyfél élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetõségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével). Postai úton írásban történõ elállás esetén a határidõk a postára adás idõpontjától számítanak. Postai úton történõ elállás esetén azt ajánlott levélben kell megtenni. E-mailben küldött elállás kézhezvételét a Szolgáltató e-mailben visszaigazolja.
 • Az Ügyfél elállás esetén is felelõs azon károk megtérítéséért, amelyek a termék nem rendeltetésszerû használata miatt keletkeztek.
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhetõ el.
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhetõ el.
 • Az Ügyfél egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetõségeken.
 • Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan jogi vagy nem jogi személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el, és tevékenységi köre alapján a megrendelt termékek továbbforgalmazására jogosult.
 • A megrendelés visszaigazolásáról szóló e-mailben külön feltüntetésre került az elállási jogról való tájékoztatás.

Elállási tájékoztató letöltése

Elállási nyilatkozat letöltése

Panaszfelvételi jegyzõkönyv letöltése

X